دانلود کاتالوگ مشخصات لوله های فشار قوی اپوکسی

تولیدی گروه صنعتی بهشت کویر آریانا

High Pressure

HP GRE (Glass Reinforced Epoxy Resins)