دانلود کاتالوگ مشخصات لوله های اپوکسی GRE

تولیدی گروه صنعتی بهشت کویر آریانا

GRE (Glass Reinforced Epoxy Resins)