دانلود کاتالوگ مشخصات لوله های وینیل استر و اپوکسی وینیل استر

تولیدی گروه صنعتی بهشت کویر آریانا

GRV (Glass Reinforced Vinyl ester Resins)

GRVE (Glass Reinforced Vinyl Epoxy Resins)