مدیریت پروژه

این فرایند با یک بازدید اولیه از سایت شما برای نشان دادن مختصر روش‌های کار و اتصال محصول انتخابی شما آغاز می‌شود، پیش از آنکه کارمندان بخش تخصصی برای انجام کار اتصالات به سایت اعزام شوند.