خدمات میدانی

پرسنل مجرب گروه بهشت کویر آریانا برای ارزیابی و برآورد رفع عیوب در سیستم،به میدان عملیاتی شما اعزام میگردند.

تکنیک های تعمیر لوله (PRT)